cookie bottom

Síť www.pt5.cz

Nejdříve je potřeba vysvětlit princip naší sítě a naše cíle.

Naší prioritou je, aby lidi v podstatě nemuseli pracovat. V dnešní době kdy máme roboty, kteří dokážou v podstatě sami automaticky vše udělat - pracovat za nás, dokonce i pěstovat (iron ox). Je zcela reálné, že lidi časem díky sharingu (car sharing, koloběžky, kola a jiné), nebudou muset utrácet tolik peněz, ale ani pracovat tolik kolik pracují dnes.

Důvody proč se zabýváme touto tématikou, jsou velmi jednoduché skutečnosti: roste počet obyvatel, dokonce i lidi co se přistěhovali můžou vadit původním obyvatelům, že jim berou práci, nahrazují nás ve všech oborech roboti a automatizace, špatné podmínky pro práci můžou vést i k chudobě obyvatelstva v zemích a schylují se k činům, jenž by za normálních podmínek nikdy nedělali, ještě s rostoucím počtem obyvatelstva. Často pak není možné ani lidem v daných zemích pomoci. Můžeme si stěžovat na spoustu věcí a obviňovat milionáře, lidi v daných zemích, ale defakto sami sebe, když nic neděláme, proč se nemají něktěří jako my. To nám nepomůže. Pomůže nám pouze řešení. A na tom my pracujeme. Nemyslím si, že dočasná pomoc pomůže jiným natolik, aby se vše v dané zemi změnilo. Lidi tam potřebují fabriky, policii, věznici, soudy, lékaře a celou infrastrukturu. No jo, jenže ani my zde, nejsme na tom tak dobře, abychom jim zajistili infrastrukturu, nehledě co se děje vše okolo na Zemi a v našem osobním životě. Takže to znamená, že začneme nejdřív u nás samých.

Zde není smysl tahat z lidí peníze a pak když se něco pokazí, jít pykat za zpronevěření peněz nebo tomu něco podobného.

Daleko důležitější je nejdříve pochopit vše a potom vymyslet plán.

Co by jste měli pochopit kromě výše zmíněného:

Náš cíl je, aby za nás pracovali a vyráběli roboti. Což, ale ze začátku je, bych řekl velmi obtížné. Vemte si počet obyvatel a k tomu je otázkou kolik robotů, a pozemky a lidi co roboty vyrobí.

Další jsou třeba solární lavičky, ze kterých je možný dobíjet telefony nebo jiné.

Počítače místo telefonní budky. Akorát zde je dobré ještě se zamyslet jestli to má vůbec cenu dělat nebo když ano, jestli ne více počítačů u sebe, aby to nezabral jeden člověk a ostatní měli smůlu.

Když si vezmem nerealizovaný projekt google, kde byl telefon a jednotlivé části telefonu bylo možné vyměňovat/vylepšovat, takový jakože rozebírací. Kde je možný vyměnit fotoaparát za lepší, nebo poškozenou věc za novou, koupili by jste defakto pouze tu věc, která se Vám rozbila.

Z toho můžeme usoudit, že roboti a jejich automatizace může plně vytvořit po jednotlivých částech, jakýkoliv počítač, telefon a jiné. Když se to bude dělat po jednotlivých krabičkách.

Dále wifi může být po sjednání nějakých zákonů v podstatě o hodně levnější/zdarma a můžeme si volat přes internet, jako to často děláme.

Koloběžky, kola, auta. Sharing.

Tady můžeme třeba si vytknout cíl, že je potřeba pro město udělat například 1000 koloběžek + stanice. Zdá se to jako nemožné, protože je to velké množství. Ale pozor tady je rozdíl mezi

A.) běžnou firmou, která na tom vydělává peníze jenom a mezi

B.) lidma kteří by to udělali pro sebe a využívali koloběžky a jiný sharing s postupem času, čistě pro sebe a za co nejlevnější s postupem času: cenu

Jakým způsobem to lze udělat, máme zde několik možností:

MĚSTA
STÁT/DANĚ/ODPISY
EVROPSKÁ UNIE
LIDI

V případě například třeba lidí, by bylo zapotřebí například 100 lidí, kteří dají na začátku nějakou zkalkulovanou částku a vyrobí určitý počet koloběžek například třeba 50 kusů a stanice. Dále, těchto 100 lidí vydělávají na koloběžkách, ale peníze které vydělávají, investují zpět pro koupi dalších koloběžek a tím se navyšuje počet koloběžek, takže by jich bylo časem třeba 100, tzn. více. A zároveň časem klesá cena za vypůjčení koloběžek. Nakonec jich vyrobí třeba pro město 1000, a celková cena výpůjčky klesne na úplně tu minimální cenu, která by byla možná. Tady je cíl, ne vydělávat na lidech, ale aby lidi měli věci skoro zadarmo.

To samé se dá udělat u kol, časem i u aut.

Ostatně skoro u čehokoliv.

Například třeba i ubytování. Kde lidi používají jednu aplikaci, platí paušál třeba a můžou využívat celou řadu věcí.

To znamená, člověk platí měsíčně třeba 1000 Kč, ale může třeba jeden den spát v jednom městě, a další den třeba v jiném, kde bude podobné ubytování.

Takto můžou v podstatě vzniknout časem i roboti, kteří budou farmařit či něco vyrábět. Můžou to být eco stavby kde jsou i roboti.

Protože, za peníze které jsme inkasovali, jsme investovali zpět do koupě a rozšířování těchto LOW-COST-SHARINGU pro lidi.

V podstatě časem, by se paušál dokázal celkově snížit, ale samozřejmě musíte brát v potaz, že bude trvat než se zlevní, protože je potřeba rozšiřovat low cost sharing, do dalších míst na planetě.

Tam, samozřejmě je více způsobu jak získat peníze od lidí než je jen paušál, a to například využíváním a kupováním, tzn. podporováním a upředňostňováním koupě u dané firmy, která se tímto zabývá, tzn. u nás. To znamená, že budu se snažit více nakupovat u nějaké firmy, kterou chci podpořit aby vznikla a která se danou tématikou zabývá, teď v podstatě jsme to my PT5.cz, ale hlavně já Oskar Sazkhiev.

+Další důležité věci jsou třeba odpadky, ze kterých můžeme mít užitek.

+Elektřina - solární, větrné, dynamické, a spoustu jiných/ voda, na kterou musí být zákon, jelikož patří do soukromého sektoru(ano je zákon na to už i teď, tady je to myšleno, že by se to nezdražovalo, ale zlevňovalo). Litr vody v obchodě v plastu stojí třeba 15 nebo i více korun, z kohoutku máte vodu dnes za 0,10 Kč/litr. To znamená je to hodně, nadhodnocené, ovšem samozřejmě prodejce má taky své náklady na výrobu, zaměstnance atd.. Možná je to způsobené i tím, že těch druhů vod máme hodně a že nenakupujeme pouze jednu značku. Protože, kdyby všichni kupovali pouze jednu značku, prodejce by vydělával tolik, že by mohl i snížit cenu, což ale nejspíš neudělá, protože pro něj je důležitý zisk. Jinak je zcela reálné, takto kromě vody i potravin, celkově v budoucnu snížit cenu čehokoliv, třeba i oblečení atd..

+Kanalizace(obecně, je potřeba a lze určitě něco udělat)

------------------------------------------------------------------------

Takto, když to sečteme, potrhneme a podíváme se na to, jak by to teda všechno potom vypadalo. Můžeme říci, že bychom v budoucnu pracovali, jen když by jsme něco potřebovali. Třeba spravit zuby, nebo vycestovat do zahraničí.

Nakonec by zbylo jen všude zařídit stejné zákony, a omezit reprodukci lidí na zákon a já si myslim, že by to bylo v podstatě všechno.

Tuto stránku i další budu samozřejmě postupně upravovat, neustále.

KOLOBĚŽKY
KOLA
AUTA
STANICE
LAVIČKY
POČÍTAČE
WIFI
UBYTOVÁNÍ
ROBOTI
ODPADKY-MATERIÁL
ELEKTŘINA, FREE ENERGY STAVBY, ZBOŽÍ
VODA
POTRAVINY
OBLEČENÍ
KANALIZACE

----------------------------------------------------INVESTICE PRO MILIONÁŘE:
Jestli mi chcete pomoct s investicí do mě, můžete mi zavolat přes whatsapp.
Если вы хотите помоч мне инвестиций в меня, позвоните мне в whatsapp.
If you would help with investing to me, call me on whatsapp.
Wenn Sie mir möchten helfen mit invest in mir, bitte Sie können mir mit whatsapp anrufen.
+420 721 335 117

PRO LIDI BUDOU AŽ ČASEM MOŽNOSTI

= ČLOVĚK VYDĚLÁVÁ TOLIK, ŽE TO ANI NEUTRATÍ
ME: Hello, whats your nameChatGPT: Hello! My name is ChatGPT. How may I assist you today?ME: Our priority is that people basically don't have to work. Nowadays, when we have robots that can basically do everything automatically by themselves - work for us, even grow (iron ox). It is quite realistic that over time, thanks to sharing (car sharing, scooters, bikes, etc.), people will not have to spend as much money, nor will they have to work as much as they do today.

The reasons why we are dealing with this topic are very simple facts: the population is growing, even people who have immigrated can bother the original inhabitants, that they are taking their jobs, we are being replaced in all fields by robots and automation, poor working conditions can also lead to population poverty in countries and tend to do things they would never do under normal conditions, even with a growing population. Often it is not even possible to help the people in the given countries. We can complain about a lot of things and blame the millionaires, the people in the given countries, but de facto ourselves, if we do nothing, why aren't there some like us. That won't help us. Only solutions will help us. And that's what we're working on. I don't think temporary aid will help others enough to change everything in that country. People there need factories, police, prisons, courts, doctors and the whole infrastructure. Well, yes, but even here, we are not in such a good position to provide them with infrastructure, regardless of what is happening around on Earth and in our personal lives. So that means we start with ourselves first.

There's no point in taking money from people and then when something goes wrong, get busted for embezzlement or something like that.

It is far more important to first understand everything and then come up with a plan.

What you should understand in addition to the above:

Our goal is to have robots work and produce for us. Which, but in the beginning is, I would say, very difficult. Take the number of inhabitants, and to that the question is how many robots, and the land and people who will make the robots.

Others are, for example, solar benches, from which it is possible to charge phones or others.

Computers instead of phone booths. However, here it is good to think about whether it is even worth doing or if it is, if not more computers at home, so that one person does not take it and the others have bad luck.

If I take the unrealized google project, where there was a phone and individual parts of the phone could be replaced/improved, sort of disassembled. Where it is possible to exchange a camera for a better one, or a damaged item for a new one, you would de facto only buy the item that broke.

From this we can conclude that robots and their automation can fully create any computer, phone and others, piece by piece. When it will be done one box at a time.

Furthermore, wifi can be basically a lot cheaper/free after negotiating some laws and we can call each other over the internet, as we often do.

Scooters, bikes, cars. Sharing.

Here, for example, we can set a goal that it is necessary to make, for example, 1000 scooters + stations for the city. It seems impossible because it is a large amount. But beware, there is a difference between

A.) a regular company that makes money on it only and in between

B.) people who would do it for themselves and use scooters and other sharing over time, purely for themselves and as cheap as possible over time: price

There are several ways to do this:

CITIES
STATE/TAXES/DEPRECIATION
EUROPEAN UNION
PEOPLE

In the case of people, for example, 100 people would be needed, who will give a calculated amount at the beginning and produce a certain number of scooters, for example 50 pieces and a station. Furthermore, these 100 people earn on scooters, but the money they earn, they invest back to buy more scooters and thus the number of scooters increases, so that in time there would be 100 of them, i.e. more. And at the same time, the price for renting scooters decreases over time. In the end, they will produce, for example, 1000 of them for the city, and the total price of the loan will drop to the absolute minimum price that would be possible. The goal here is not to make money from people, but to make people have things almost for free.

The same can be done with bikes, eventually with cars.

Almost anything, after all.

For example, even accommodation. Where people use one application, they pay a flat rate, for example, and they can use a whole range of things.

This means that a person pays, for example, 1,000 CZK per month, but he can sleep in one city one day, and in another, where there will be similar accommodation, the next day.

In this way, even robots that will farm or produce something can be created over time. They can be eco buildings where there are also robots.

Because, with the money we collected, we invested back into buying and expanding these LOW-COST-SHARING for people.

Basically, over time, the flat rate could be reduced overall, but of course you have to take into account that it will take time to get cheaper, because there is a need to expand low cost sharing to other places on the planet.

There, of course, there are more ways to get money from people than just a flat rate, for example by using and buying, i.e. by supporting and prioritizing the purchase from a given company that deals with this, i.e. at us. This means that I will try to buy more from a company that I want to support in order to be established and that deals with the given topic, now basically it is us PT5.cz.+Other important things are, for example, garbage, which we can benefit from.

+Electricity - solar, wind, dynamic, and many others/ water, for which there must be a law, as it belongs to the private sector (yes, there is a law for it even now, here it is thought that it would not become more expensive, but cheaper) . A liter of plastic water in a store costs 15 or more crowns, but today you can get water from the tap for 0.10 CZK/liter. That means it's a lot, overpriced, but of course the seller also has his costs for production, employees, etc.. Maybe it's also due to the fact that we have a lot of those types of water and that we don't buy only one brand. Because if everyone bought only one brand, the seller would earn so much that he could lower the price, but he probably won't, because profit is important to him. Otherwise, it is quite realistic, in addition to water and food, to reduce the price of anything in the future, even clothes, etc.

+Sewerage (in general, it is needed and something can certainly be done)

My question on you ChatGPT is: where and how start, could you make me steps what to do? If I need investors or application. Where to start. And please keep in mind that now I will have to go to work somewhere to work and I will probably only have half a month for that. I also wanted to shoot videos with a friend. Still creating websites, playing games, watching movies, dating girls. I wanted to create a team for those videos, which would help me with the videos and the creation and editing of the content, would answer the questions of the commenters. I still have ideas that I would like to implement and get rich. Advertising website where they would be: team building, dating site, etc. for a subscription. Write how I should proceed with the recruitment of people to the team, how to start, what to write. Keep in mind that I have nothing to pay. So come up with a plan, how gradually I could hire and who. Yes, and I'm in the Czech Republic. I'm not anywhere else. So everything would start here. Thanks for answer.ChatGPT: It seems that you are discussing the potential for robots and automation to reduce the need for human work, and the potential for shared resources like scooters and accommodation to reduce the cost of living. You also mention the challenges of producing robots on a large scale, and suggest that a group of people could come together to produce a certain number of scooters or other resources, and use the profits to buy more resources and expand the service. Additionally, you suggest that a flat rate for accommodation and other services could be used to reduce costs overall.ME: yes, come up with a plan now.ChatGPT: To come up with a comprehensive plan for achieving the goal of having robots work and produce for us while minimizing the need for human work, there are several steps we can take:

Conduct research and analysis: We need to conduct extensive research and analysis to identify the current state of automation and robotics, and the potential for further development. This will help us understand what is possible and what needs to be done to achieve our goal.

Develop partnerships: We need to develop partnerships with companies, organizations, and governments that are invested in automation and robotics. By working together, we can share knowledge, resources, and expertise to accelerate progress towards our goal.

Invest in education and training: To make the transition to a more automated world, we need to ensure that people have the skills and knowledge required to work alongside robots and automation technologies. Investing in education and training programs will be crucial to this effort.

Focus on sustainability: As we transition towards automation, we need to ensure that we are doing so in a sustainable way. This means investing in renewable energy, reducing waste, and minimizing the environmental impact of our efforts.

Emphasize inclusivity: Automation has the potential to exacerbate existing inequalities, so we need to be mindful of this and prioritize inclusivity in our efforts. This means ensuring that everyone has access to the benefits of automation, regardless of their socioeconomic status.

Test and iterate: As we move towards our goal, it will be important to test and iterate our plans to ensure that they are effective and sustainable. This means being open to feedback, making adjustments as needed, and constantly striving to improve.

By following these steps, we can develop a plan that is comprehensive, sustainable, and inclusive, and that helps us achieve our goal of having robots work and produce for us while minimizing the need for human work.